POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

ỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: PETROVIETNAM POWER CORPORATION
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PV POWER

Mã chứng khoán: POW

Vốn điều lệ: 23.418.716.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Hai mươi ba nghìn, bốn trăm mười tám tỷ, bẩy trăm mười sáu triệu đồng)

Số lượng cổ phần: 2,341,871,600 cổ phần

Tiền thân là Tổng Công ty mẹ – Công ty TNHH một thành viên do Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam đầu tư 100% vốn, được thành lập theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Cổ phần hóa theo Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 8/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

TT

Cổ đông

Số cổ phần

Tỷ lệ sở hữu

1

Sở hữu Nhà nước

1.872.141.477

79,94 %

2

Sở hữu CBCNV

1.927.600

0,08 %

3

Sở hữu khác

467.802.523

19,98 %

 

Tổng cộng

2.341.871.600

100 %

 

Địa điểm tiếp dân: Phòng Khánh tiết, Tầng 9, Trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian tiếp dân định kỳ: Ngày 15 hàng tháng.

Share:

POW - HSX

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Ngày cập nhật: 20/05/2021