TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 VNS đang giảm Yếu 402,100 (32%) 304,275 10.95 11.15
2 TNA đang giảm mạnh 95,900 (-30%) 137,545 4.91 5.04
3 THM đang giảm Yếu 3,300 (-96%) 104,085 8.9 9.5

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 HCM đang tăng Yếu 7,344,540 6,492,800 (-11%) 24.15 35.85 29.8 30.65
2 PVT đang tăng mạnh 5,053,615 4,598,200 (-9%) 20.1 30.1 28.85 29.5
3 DCM đang tăng mạnh 4,313,960 5,073,900 (17%) 23.1 39.1 38.3 39.8
4 MBS đang tăng Yếu 4,146,216 5,019,434 (21%) 16 33.2 31.2 33.2
5 PVC đang tăng Yếu 2,619,430 3,141,605 (19%) 12.5 20 16.6 18.2
6 HNG đang tăng Yếu 2,243,650 3,255,000 (45%) 3.35 5.37 4.21 4.34
7 QCG đang tăng mạnh 1,181,460 1,417,600 (19%) 4.07 17.85 16.05 17.35
8 API đang tăng mạnh 1,118,932 3,611,346 (222%) 3.7 15.9 7.7 8.6
9 SAB đang tăng Yếu 993,490 1,912,100 (92%) 52.5 174 57.5 59.7
10 BMI đang giảm Yếu 256,525 1,364,600 (431%) 20.3 29.1 24.1 26.15
11 KHP đang tăng mạnh 177,400 75,200 (-57%) 8.67 10.65 9.6 9.7
12 NTP đang tăng mạnh 146,069 758,477 (419%) 33.3 59.2 54 59.2
13 BIG đang giảm Yếu 129,963 140,444 (8%) 4.1 11.5 8.3 8.8
14 TDP đang giảm Yếu 100,900 51,000 (-49%) 25.4 34.8 33.3 34
15 SGP đang tăng mạnh 97,792 134,257 (37%) 12.7 23 22 23
16 FUEVN100 đang tăng Yếu 95,990 79,700 (-16%) 13.15 17.58 17.29 17.5
17 NBB đang tăng Yếu 81,275 63,200 (-22%) 12.75 26 25.5 26
18 DVN đang tăng Yếu 74,129 300,922 (305%) 16.8 22.5 19.4 21.4
19 CSTB2331 đang giảm Yếu 67,805 200 (-99%) 0.09 0.94 0.09 0.09
20 PLP đang giảm mạnh 42,250 143,300 (239%) 3.75 6.4 4.6 4.92
21 SGR đang tăng Yếu 33,265 65,700 (97%) 16.05 29.8 22.2 22.9

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường