Tín hiệu đáy cho ngày 26-27/9/2021

26/06/2021
  • 1598
Chia sẻ Blog:

Tín hiệu đáy cho ngày 26-27/9/2021

HCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- EPS (nghìn đồng): 1.68

- BV (nghìn đồng): 17.91

- P/E: 18.33

- ROA (%): 5.93

- ROE (%): 9.36

- ROS (%): 36.08

- GOS (%): 62.16

- DAR (%): 36.62

HCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- EPS (nghìn đồng): 1.68

- BV (nghìn đồng): 17.91

- P/E: 18.33

- ROA (%): 5.93

- ROE (%): 9.36

- ROS (%): 36.08

- GOS (%): 62.16

- DAR (%): 36.62